مقالات شرکت ایتوک صنعت

تفاوت درایو و سافت در چیست ؟

راه اندازنرم:

 • راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتوربکارمیرودودراین حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان حالت عادی موتوراست محنی راه اندازی با یک شیب مناسب وقابل انتخاب است.
 • درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی(SSR)استفاده میشودکه درتوانهای پایین ازترایاک ودرتوانهای بالا ازیک جفت تایستوربصورت معکوس وموازی استفاده میشود.
 • درراه اندازنرم تغییرولتاژوجوددارد ودرواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردونیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی میشود.
 • ارراه اندازنرم میشود بعنوان کنترل دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمیشود،،اما(دیمر،،کنترل نورلامپ،،کنترل دورپنکه،،،)یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده میشود.
 • ازیک راه اندازنرم میشود تعدادزیادی موتوررابا ایجادیک مدارفرمان مناسب راه اندازی کردمثلا تعداد10 ددستگاه موتوریا بیشتررامیشودبایک راه اندازنرم روشن کرد.
 • درراه اندازنرم امکان افزایش دورموتوربیشترازدورنامی وجودندارد.
 • مدارستاره مثلث یا همان مداردوضرب هم یک راه اندازنرم است اما بصورت کنتاکتوری وبیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابراست است ومنحنی راه اندازبصورت جهشی میباشدوغیرقابل انتخاب.

«کلیدهای استاتیکی یاهمان SSR درجریانهای مختلف دربازاروجوددارد»

اینورتریاکنترل دور:

 • راه اندازی الکتروموتوربابیشترین جریان راه اندازی حدود جریان عادی موتور بایک منحنی تقریباخطی قابل انتخاب
 • اینورتربهترین راه اندازنرم موتوراست ولی باقیمتی بیش ازچهاربرابرراه اندازنرم یاهمان سافت استارت است.
 • درصنعت ازاینوریاکنترل دور بطورعموم برای موتورهایی که کنترل سرغت لازمست استفاده میشود.
 • تغیرات دورموتوردراینورتربا تغییرفرکانس ایجادمیشودلذا امکان افرایش فرکانس خروجی تا چندین برابرفرکانس ورودی وجوددارد.
 • دراستفاده ازکنترل دور امکان افزایش دورموتوربیشترازدورنامی وجودداردباافزایش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرایش می یابد.
 • (باافزایش دورموتوربیشترازدورنامی دراین حالت کاهش گشتاورایجادمیشود)

بطورمعمول دراینورتورها ازنرانزیستورهای IGBT درقدرت های بالااستفاده میشود ودرقدرت های پایین ازترانزیستورهای MOSFET قدرت هم استفاده میشود.

ترانزیستورهای قدرت IGBT و MOSFET درفروشگاه الکترونیک قابل دسترسی است.


Etok. All Rights Reserved