مقالات شرکت ایتوک صنعت

تکنولوژی الکترونیک قدرت (Power Electronics) ، بهره وری و کیفیت فرایندهای صنعتی مدرن را بی وقفه بهبود میبخشد. امروزه با کمک همین تکنولوژی امکان استفاده از منابع انرژی غیرآلاینده بازیافتی (ReneWable Energy ) ، نظیر باد و فتو ولتائیک فراهم شده است. تخمین زده میشود که با استفاده از الکترونیک قدرت، حدود 15 تا 20 درصد امکان صرفه جوئی انرژی الکتریکی وجود دارد [1]. در واقع با کاهش بیوقفه قیمت ها در عرصه الکترونیک قدرت زمینه برای حضور آنها در کاربردهای صنعتی، حمل ونقل و حتی خانگی فراهم میگردد. نیروی محرک بیشتر پمپها و فن ها موتورهای القائی هستند که در دور ثابت کار میکنند.


پردازش رانده شده توسط موتورهای الکتریکی مصرف مقادیر زیادی از برق و حتی پیشرفت های کوچک می تواند به صرفه جویی چشمگیر منجر شود. پایه نصب شده بر روی درایوهای ABB، که کنترل قدرت مصرف شده توسط موتور الکتریکی، موجب صرفه جویی معادل آن از 180 میلیون تن CO2 در هر سال.

كنترل دور ABB تا طیف وسیعی از محصولات با انرژی کارآمد، از جمله سیستم های کنترل پیشرفته فرآیند، محصولات اتوماسیون و تجهیزات الکتریکی، اما شاید پس انداز رویایی ترین از همه از ما متغیر با سرعت درایو ها ، که افزایش بهره وری از موتورهای الکتریکی است.


درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC (موتورهای سه فاز ) استفاده میگردد. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند. تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی ، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد. علاوه بر آن درایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند.


راه اندازنرم:

  • راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتوربکارمیرودودراین حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان حالت عادی موتوراست محنی راه اندازی با یک شیب مناسب وقابل انتخاب است.
  • درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی(SSR)استفاده میشودکه درتوانهای پایین ازترایاک ودرتوانهای بالا ازیک جفت تایستوربصورت معکوس وموازی استفاده میشود.
  • درراه اندازنرم تغییرولتاژوجوددارد ودرواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردونیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی میشود.
  • ارراه اندازنرم میشود بعنوان کنترل دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمیشود،،اما(دیمر،،کنترل نورلامپ،،کنترل دورپنکه،،،)یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده میشود.
  • ازیک راه اندازنرم میشود تعدادزیادی موتوررابا ایجادیک مدارفرمان مناسب راه اندازی کردمثلا تعداد10 ددستگاه موتوریا بیشتررامیشودبایک راه اندازنرم روشن کرد.
  • درراه اندازنرم امکان افزایش دورموتوربیشترازدورنامی وجودندارد.
  • مدارستاره مثلث یا همان مداردوضرب هم یک راه اندازنرم است اما بصورت کنتاکتوری وبیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابراست است ومنحنی راه اندازبصورت جهشی میباشدوغیرقابل انتخاب.

راه انداز نرم موتورABB یا سافت استارتر ABBچیست؟
همانطور كه از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الكتروموتورها بصورت نرم و تدریجی.
با سافت استارتر ABBنمی توان همه موتورها را راه اندازی كرد؟ چون موتورها تنوع زیادی دارند و سافت استارتر ABB برای گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها درصنعت به موتورهای سه فاز القائی یا قفس سنجابی معروفند.مامی توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازی كنیم. به این روش راه اندازی،‌راه اندازی مستقیم یا Direct Online و یا DOL می گویند اگر شما مستقیماً موتور را به برق سه فاز وصل كنید.


Etok. All Rights Reserved